Xoay PDF

Xoay và lưu trang PDF vĩnh viễn

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Cách xoay trang PDF và lưu vĩnh viễn


Below we show how to rotate a pdf

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

Step 2: Select pages to rotate

Pages can be rotated 90° clockwise, 90° counter-clockwise or 180° (flipped horizontally)

Rotate all pages

If you want to rotate all pages in the document, make sure All pages is selected. Then, click the rotation to be applied: 90°, 90° or 180°

Rotate specific pages

Each page has two buttons to rotate that single page: or

Rotate only odd or even pages

Rotating only odd pages (2,4,6, etc) or all even pages (1,3,5) can also be done. Select either Odd pages or Even pages

Ready to rotate your files? Let's go!

Rotate PDF files online