Flatten PDF

Makes fillable PDFs read-only. Print & scan in one step

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

How to Make PDF Forms Non-Editable

Convert PDF pages to images so text can’t be copied or modified


Below we show how to make PDF forms or whole pages uneditable.

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Option 2: Make fillable PDF form fields un-editable

Choose this option if you want to turn a fillable PDF into a read-only version, so existing fields cannot be changed anymore. Affects only form fields

Option 3: Flatten whole PDF page as an image

Choose this option if you want to convert PDF pages into un-editable versions. Each page will be converted to an image, so text cannot be copied or modified directly.

Ready to flatten your PDF? Let's go!

Flatten PDF online