Thêm đầu trang và chân trang

Áp dụng số trang hoặc nhãn văn bản cho tệp PDF

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.