Đặt Watermark cho PDF Trực Tuyến

Thêm watermark hoặc hình ảnh vào tài liệu PDF

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Làm Thế Nào Để Đặt Watermark cho PDF Trực Tuyến Miễn Phí


Below we show how to add text watermark to PDF documents online, for free. Works on all desktop platforms including Mac.

Step 1: Select your PDF document

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

Step 2: Add Text Watermark

Click the 'Add Text' button at the top of the PDF page. You should see a text watermark being added.

Click on it to edit the text. Type 'Draft' or 'Classified' to try it out.

Step 3: Change text size, rotation and location on page

Click and drag the text watermark to change the location on the PDF page
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.

Click and drag the resize handles found on the sides to change font size.

Step 4: Change text color, transparency and font family

Click on the text watermark to reveal its associated menu.

One can change the transparency of the watermark, making the text more or less opaque.
Watermark text color can also be configured, together with the font used for the text.

Ready to add text watermark to your PDF file? Let's go!

Add Text Watermark to PDF online free

We describe below how to add image as watermark to PDF documents online, for free.

Step 2: Add Image Watermark

Click the 'Add Image' button and select the image file to use as PDF watermark. Most popular image formats are all supported: JPG, JPEG, GIF, PNG, SVG.

Step 3: Rotate, resize or change position on page

Click and drag the image watermark to change the position on the PDF page.
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.
Drag the resize handles found on the image sides to resize the image.

Step 4: Change transparency

Click on the image watermark to reveal the associated menu.
From the associated menu change the opacity of the watermark.

Ready to add image watermark to your PDF file? Let's go!

Add Image Watermark to PDF online free