HTML sang PDF

Chuyển đổi trang web hoặc tệp HTML sang tài liệu PDF

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 30 MB and 3 tasks per hour.
PRO service for documents up to 30 MB

Thêm nhiều URL, một URL trên mỗi dòng.

'Save as PDF' Browser Extension

Convert any web page to PDF with this bookmarklet for your browser

1 Press Ctrl+Shift+B to show the Bookmarks bar.

2 Drag the button below to your browser's Bookmarks Bar.

3 You're done! Now load a web page in your browser and click the 'Save as PDF' bookmark to convert it to a PDF document.

Làm thế nào để chuyển đổi HTML sang PDF

Below we show how to convert web pages to PDF documents

Step 1: Paste your web page URLs

Multiple web pages can be converted at a time. Paste each URL on a separate line.

Step 2: Save PDF results

Click Convert HTML to PDF and wait until processing completes. Then press Download and save your PDF documents.

Ready to convert web pages to PDF? Let's go!

Convert web page to PDF

Cách thêm liên kết 'Lưu vào PDF' vào trang web của bạn


Have a website? Let your visitors save your website's pages as PDF

Copy the code snippet below to your website:

Copy code More options in the docs See this in action