Đổi kích thước DPF

Thêm lề trang và đệm, Thay đổi kích thước trang PDF

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Cách thêm lề vào tài liệu PDF


Below we show how to add whitespace padding to PDF documents online.

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

Step 2: Margin size

Type a value for the page size, in inch. Use the up/down arrows to change.

The page preview will update, showing the margin added to the PDF pages.

Tip: Apply to all pages in the document or just a few

You can specify only few pages that need the margin. Click on the page thumbnails to select them.

Ready to add margins to your PDF pages? Let's go!

Add PDF Margins online

Below we show how to resize PDF pages online.

Step 3: Resize PDF pages

Choose from one of the standard paper sizes (A3, A4, etc) or input a custom page size.

Tip: All pages or just a few

By default all pages of the document will be resized. Want to resize only few pages? Select specific pages by clicking on them.

Ready to resize your PDF pages?

Resize PDF Pages online