เปลี่ยนไฟล์ PDF เป็นขาวดำ

แปลงข้อความ PDF และรูปให้เป็นขาวดำ

ส่งออกไฟล์ PDF เพื่อปริ้นขาวดำหรือออฟเซ็ท

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

เปลี่ยนไฟล์ PDF เป็นขาวดำอย่างไร


Below we show how to convert PDF files to black and white.

In case you’re not sure what grayscale means, it’s something that used to be in full colours and is now represented by a range of grey shades from white to black, as used in a monochrome display.

Few reasons to convert your colour PDF to grayscale are:

  1. Save on coloured printer ink. If you're printing a grayscale PDF only black ink will be used.
  2. Compress the PDF to a smaller size. Works best when the PDF contains images. Grayscale images are smaller in size than coloured ones.

อัพโหลดไฟล์ของคุณ

ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

Step 2: Choose options

Use no colour ink when printing

A common reason for converting a PDF document to grayscale is to consume no coloured ink when printing it. If your PDF is grayscale, only black ink is used when you print it.

Offset printing

One of the tool features is that it can convert text to grayscale or simply black. This is handy when preparing a PDF document for offset printing.

Another feature allows skipping images altogether, leaving them in full colour, while converting to grayscale (or black) the text contents.

Ready to convert your files? Let's go!

Convert PDF to Grayscale